top of page
2

Regulamin II Półmaratonu Marianny Orańskiej

I. ORGANIZATOR.
1. Organizatorem II Półmaratonu Marianny Orańskiej  jest Fundacja „W działaniu” z siedzibą w 48-303 Nysa, ul. K.E.N. 1a – „Inkubator Organizacji Społecznych”. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000445172, (dalej: „Fundacja”).
2. Współorganizatorem jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GIM 2" w Nysie, ul. Bolesława Prusa 14, 48-303 Nysa.


2. Wydarzenie organizowane jest przy współpracy z Podmiotami Publicznymi:
- Urzędem Gminy Złoty Stok,
- Urzędem Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
- Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich,
- Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
- Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
- Gminne Centrum Kultury Kamieniec Ząbkowicki,


II. TERMIN I MIEJSCE. TRASA BIEGU.
1. Impreza odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2023 roku, (sobota).
2. Start o godz. 15:00.
Start: Rynek miasta Złoty Stok.
Meta: ul. 3-go Maja w Złotym Stoku.
3. Trasa, dystans: 21,0975 km - 1 pętla.
Nawierzchnia: asfaltowa - 88,3% utwardzona gruntowa - 7,20%, kostka brukowa - 4,5%,
atest PZLA.
4. Limit czasu, (ze względu na układ komunikacyjny trasy), na przebiegnięcie całej trasy wynosi 3 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 18:00 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Trasa biegu poprowadzona będzie przez Miasto Złoty Stok, drogę powiatową nr 390 oraz drogę powiatową nr 382, Miasto Kamieniec Ząbkowicki a jej dokładny przebieg przedstawiony jest na oficjalnej stronie internetowej biegu pod adresem: www.polmaratonoranskiej.pl

6. Półmaraton odbędzie się na drogach i ulicach z wyłączonym lub ograniczonym ruchem kołowym.

7. Na trasie znajdować się będą punkty nawadniania i odżywiania. Szczegóły podane zostaną kilka dni przed biegiem.

8. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

III. UCZESTNICTWO, (WARUNKI I OPŁATY).
1. Ustala się limit wszystkich startujących na 300 osób.

2. W biegu mogą uczestniczyć Zawodnicy, którzy do dnia 29 kwietnia 2023 roku ukończą 18 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, a tym samym pełną akceptację zawartych w nim regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,
b) posiadanie dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, przeprowadzenie badań lekarskich i złożenia przez Zawodnika oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu półmaratońskim podczas rejestracji na bieg zaznaczając odpowiednią opcję.
c) Uiszczenie opłaty startowej.

 

4. Opłata startowa w II Półmaratonie Marianny Orańskiej wynosi:

 

Opłata startowa w II Półmaratonie Marianny Orańskiej wynosi:

a) 80 zł – do 17 lutego 2023 r.
b) 90 zł – od 18 lutego do 21 kwietnia 2023 r.
e) 110 zł – w dniu 29 kwietnia 2023 r., w Biurze Zawodów, (płatność tylko gotówką).


5. Opłata startowa zgłoszenia grupowego, (minimum 5 osób), wynosi:

Za grupę 5-osobową:

a) 375 zł – do 17 lutego 2023 r.

b) 425 zł - od 18 lutego do 21 kwietnia 2023 r.

W przypadku grupy większej niż 5 osób i nie przekraczającej 10 osób, opłata za każdego kolejnego Zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:

a) 75 zł - do 17 luego 2023 r.

b) 85 zł - od 18 lutego do 21 kwietnia 2023 r.

W przypadku chęci zgłoszenia większej grupy niż 5 osób – prosimy kontaktować się z Organizatorem pod adresem mailowym: polmaratonoranskiej@gmail.com .


6. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

7.

UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 24 marca 2023 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalną koszulkę II Półmaratonu Marianny Orańskiej.

8. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :
Fundacja „W działaniu”
ul. K.E.N 1 a, 48-303 Nysa

Nr konta mBank: 41 1140 2004 0000 3402 7977 8663

- W przypadku wpłat indywidualnych w tytule wpłaty należy wpisać: " Imię i Nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa).


9. W przypadku zgłoszeń grupowych, (np. Firm, Klubów sportowych, Grup biegowych), wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z Zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy Firmy, Klubu lub nazwy Grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt Kapitana Drużyny z Organizatorem, oraz przesłanie listy opłaconych Zawodników, drogą e-mailową na adres: polmaratonoranskiej@gmail.com  
10. Rachunki wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: polmaratonoranskiej@gmail.com  prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

11. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

12. Prawo do bezpłatnego startu w II Półmaratonie Marianny Orańskiej mają:
a) zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat,
b) zawodnicy zaproszeni przez Komitet Organizacyjny Biegu.

13. Wymienione w pkt. 12 a) i b) osoby proszone są po zarejestrowaniu się na stronie biegu o kontakt z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: polmaratonoranskiej@gmail.com  w celu przyznania numeru startowego.

14. W przypadkach losowych, opłatę startową można przenieść na innego zawodnika do 31 marca 2023 r.

15. Zawodnik, który chce przenieść opłatę startową na inną osobę, winien skontaktować się z Biurem Organizatora wskazując już zarejestrowaną na bieg inną osobę drogą elektroniczną na adres e-mail: polmaratonoranskiej@gmail.com 

16. Opłata manipulacyjna związana z przeniesieniem opłaty startowej wynosi 5 zł.

17. W przypadku, gdy przenoszona opłata startowa jest niższa niż aktualna opłata na dany dystans obowiązująca na dzień zmiany zawodnik, na którego przenoszona jest opłata winien dopłacić różnicę.

18. Opłaty startowej po 31 marca 2023 roku oraz w sytuacji, gdy za udział w zawodach wystawiona została faktura VAT nie można przenosić na innego zawodnika pod rygorem dyskwalifikacji.

19. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

20. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują m.in.: numer startowy, (imienny pod warunkiem dokonania opłaty startowej do dnia 15 kwietnia 2022 r.); oficjalny gadżet II Półmaratonu Marianny Orańskiej; możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu, okolicznościowy medal na mecie po ukończeniu biegu.

IV. ZGŁOSZENIE I ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO.

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie : www.polmaratonoranskiej.pl do dnia 21 kwietnia (piątek) 2023r., oraz w dniu 29 kwietnia 2023., w Biurze Zawodów do wyczerpania limitu miejsc.

2. Limit uczestników biegu ograniczony został do 300. Limit może się zostać zmieniony w zależności od liczby opłaconych rejestracji do 31 marca 2023 r.

3. Zgłoszony Zawodnik umieszczony zostanie na liście startowej dopiero po dokonaniu wpłaty. Listy aktualizowane będą pod koniec każdego tygodnia.

4. Każdy z Uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
5. Biuro Zawodów, weryfikacja Zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, (w przypadku wolnych miejsc), pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 29 kwietnia 2023r., w godzinach od 10:00 do 14:45 w Biurze Zawodów w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, przy ul. ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok.

6. W przypadku odbioru pakietu startowego Uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie tej osobie pisemnego oświadczenia pobranego ze strony Organizatora, (www.polmaratonoranskiej.pl)

7. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 29 kwietnia 2023 r., w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, przy ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok.

V. POMIAR I LIMITY CZASU.
1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego, (chip do pomiaru czasu jest wbudowany w numer startowy).
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto (czas od momentu oficjalnego start do momentu przekroczenia linii mety).
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać otrzymane w pakiecie numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczanie w innym miejscu niż na koszulce startowej.

4. Ze względów organizacyjnych i układu komunikacyjnego trasy wprowadza się limit czasu na określonym punkcie trasy. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w określonym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.
a) 11 km – limit: 1:25:00
b) 15 km – limit: 2:07:00

5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów i obsługi zawodów powoduje dyskwalifikację Zawodnika.

6. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

VI. KLASYFIKACJA KOŃCOWA BIEGU.

1. Półmaraton:
- Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :

   Mężczyźni                                      Kobiety

  „M20” 18-29 lat (2005-1994)          „K20” 18-29 lat (2005-1994)

  „M30” 30-39 lat (1993-1984)          „K30” 30-39 lat (1993-1984)

  „M40” 40-49 lat (1983-1974)          „K40” 40-49 lat (1983 -1974)

  „M50” 50-59 lat (1973-1964)          „K50” 50-59 lat (1973-1964)

  „M60” 60-69 lat (1963-1954)          „K60” 60-69 lat (1963-1954)

  „M70” 70 lat i więcej (1953 i starsi) „K70” 70 lat i więcej (1953 i starsze)

- O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

 

2. Dodatkowe Klasyfikacje:

VI.2.1. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Złoty Stok i Kamieniec Ząbkowicki, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Gminie Złoty Stok lub Kamieniec Ząbkowicki).
VI.2.2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Powiatu Ząbkowickiego, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Powiecie Ząbkowickim).
VI.2.3. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Województwa Dolnośląskiego, miejsca I-III, (decyduje stałe zameldowanie w Województwie Dolnośląskim).
VI.2.4. Najstarsza zawodniczka i zawodnik, miejsca I-K i I-M.
VI.2.5. W ramach II Półmaratonu Marianny Orańskiej rozegrane zostaną, II oficjalne Mistrzostwa Polski branży IT w biegu na 21,097km. W ramach tej kategorii konieczne jest okazanie przy odbieraniu pakietu startowego w Biurze Zawodów legitymacji służbowej lub zaświadczenia o zatrudnieniu w Firmie z branży IT.

 

3. Nagrody:

Dystans 21,097 km:

VI.3.1. Klasyfikacja generalna, (OPEN), Kobiet i Mężczyzn:

• miejsce I - 700zł

• miejsce II - 600 zł

• miejsce III - 500 zł

• miejsce IV - 300 zł

• miejsce V - 200 zł

• miejsce VI - 100 zł

VI.3.2. Po dekoracji Zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

VI.3.3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

VI.3.4. W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.

VI.3.5. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Gminy Złoty Stok i Kamieniec Ząbkowicki , za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.
VI.3.6. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Powiatu Ząbkowickiego za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.
VI.3.7. W kategorii najlepsza Zawodniczka i Zawodnik Województwa Dolnośląskiego - za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę.
VI.3.8. Najstarsza zawodniczka i zawodnik 1K i 1M
VI.3.9.  II Mistrzostwa Polski branży IT - puchary za miejsca 1-3 K i M

4.Warunkiem otrzymania nagród i premii jest: ukończenie biegu, oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

5. Każdy uczestnik biegu spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez organizatora limicie czasu otrzyma medal okolicznościowy.

VII. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ WYWOŁANĄ ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2.

1. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wywołaną stanem epidemii wywołanej zagrożeniem zarażenia COVID-19, Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia II Półmaratonu Marianny Orańskiej, zgodnie z obowiązującymi w dniu ich przeprowadzenia obostrzeniami i ograniczeniami.

2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe wymogi dotyczące udziału w zawodach jak i zmienić jego przebieg, liczebność grup startowych oraz inne istotne elementy II Półmaratonu Marianny Orańskiej uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dostosowując przepisy niniejszego regulaminu do obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia różnych form organizacji startu i przebiegu zawodów oraz sposobów klasyfikacji, w tym biegu indywidualnego w przypadku gdy okoliczności związane z sytuacją epidemiologiczną będą wymagały wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań.

5. W razie wprowadzenia przez Organizatora obostrzeń, o których mowa w ust. 2, Uczestnicy zostaną poinformowani o ich wprowadzeniu najpóźniej przed startem I Półmaratonu Marianny Orańskiej. Organizator dołoży wszelkich starań, aby komunikaty dotyczące obostrzeń były wysyłane do Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień regulaminu oraz komunikatów Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji.

7. Organizator zastrzega sobie przed dopuszczeniem zawodnika do udziału w II Półmaraton Marianny Orańskiej w dniu zawodów, nałożenia obowiązku kontroli stanu zdrowia przez służby medyczne. W razie stwierdzenia złego stanu zdrowia uczestnika, Organizator uprawniony będzie do niedopuszczenia go do udziału w biegu.

8. W przypadku gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu bądź jego odwołania.

9. W związku ze zmianą/odwołaniem II Półmaratonu Marianny Orańskiej Uczestnik będzie uprawniony do żądania:
– zwrotu opłaty startowej,
– przeniesienia opłaty startowej na nowy termin.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zawody organizowane są zgodnie ze standardami  PZLA.

2. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników. Odmowa uczestnictwa w kontroli antydopingowej lub wynik kontroli świadczący o stosowaniu dopingu powoduje dyskwalifikację danego Uczestnika biegu.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu.

4. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg półmaratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

5. Nierespektowanie niniejszego Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Zawodnika.

6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.

7. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.

8. Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

9. I Półmaraton Marianny Orańskiej jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

10. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 15 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 500 zł. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są nieodwołalne. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie na czas trwania biegu lub jego części spowoduje dyskwalifikację zawodnika posługującego się danym numerem startowym.

12. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego lub umieszczonego w innym miejscu niż z przodu, na koszulce startowej jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.

13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), do wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „W działaniu”, udostępniania sponsorom oraz partnerom II Półmaratonu Marianny Orańskiej w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „W działaniu”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

bottom of page