Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie:

 

 

 

 

Opłata startowa w I Półmaratonie Marianny Orańskiej wynosi:

a) 80 zł – do 31 marca 2022 r.
b) 90 zł – od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r.
e) 110 zł – w dniu 30 kwietnia 2022 r., w Biurze Zawodów, (płatność tylko gotówką).


Opłata startowa zgłoszenia grupowego, (minimum 10 osób), wynosi:
Za grupę 10-osobową:

a) 720 zł – do 31 marca 2022 r.
b) 810 zł - od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r.
W przypadku grupy większej niż 10 osób i nie przekraczającej 20 osób, opłata za każdego kolejnego Zawodnika, w zależności od terminu wpłaty wynosi odpowiednio:
a) 72 zł - do 31 marca 2022 r.
b) 81 zł - od 1 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r.

 

O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

 

UWAGA!!! Zawodnicy, którzy wniosą opłatę startową do dnia 20 marca 2022 r., (liczy się data księgowania na koncie Organizatora), otrzymają w pakiecie startowym oficjalną koszulkę I Półmaratonu Marianny Orańskiej.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :
Fundacja „W działaniu”
ul. K.E.N 1 a, 48-303 Nysa

Nr konta mBank: 41 1140 2004 0000 3402 7977 8663

W przypadku wpłat indywidualnych w tytule wpłaty należy wpisać: " Imię i Nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika, miejscowość", (np. Jan Kowalski, 1977, Warszawa).


W przypadku zgłoszeń grupowych, (np. Firm, Klubów sportowych, Grup biegowych), wymagana jest indywidualna rejestracja każdego z Zawodników grupy z podaniem jednobrzmiącej nazwy Firmy, Klubu lub nazwy Grupy biegowej. W celu dokonania opłaty startowej za drużynę wymagany jest kontakt Kapitana Drużyny z Organizatorem, oraz przesłanie listy opłaconych Zawodników, drogą e-mailową na adres: polmaratonoranskiej@gmail.com  

 

Rachunki wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek Organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną na adres e-mail: polmaratonoranskiej@gmail.com  prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.